Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. algemeen

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik of ‘mij staat wordt Daphne Hieltjes (diëtist en leefstijlcoach) bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Daphne Hieltjes . Deze algemene voorwaarde maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Daphne Hieltjes als diëtist/leefstijlcoach en de cliënt en het leveren van diensten en/of goederen. Onder cliënt wordt verstaan alle patiënten, klanten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die een dienst van mij als online diëtist/leefstijlcoach inroepen.

 

Daphne Hieltjes

Mozartstraat 55

2324XR Leiden

Kamer van Koophandelnummer 74937030

Contact via: info@hookedonhealth.nl

Artikel 2.Diensten en producten
Hooked on health biedt voeding en -leefstijladvies afgestemd op de cliënt. De cliënt heeft keuze uit 2 trajecten: Lekker in je vel & Rust in je hoofd. De trajecten worden uitgevoerd door Daphne Hieltjes. 

In deze trajecten heb ik mijn talenten, mijn kennis, mijn passie en energie samengevoegd.

Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de oefeningen, opdrachten en schrijftaakjes en het programma. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jij eindelijk rust in je hoofd krijgt of blijvend afvalt. Wel zal ik mij inspannen dat je de juiste handvatten hebt dat te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. 

Naast de 1-op-1 trajecten verkoopt Hooked on health ook online producten/diensten zoals een Receptenboek en online cursus/trainingen.

 

Regels omtrent de coaching:

– Afspraken kunnen live plaatsvinden, telefonisch of via Zoom, Skype of Microsoft teams in de ochtend, middag en avond.

– Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd anders vervalt de afspraak. Een live afspraak mag wel binnen 24 uur verandert worden in een online video afspraak voor als je door bepaalde redenen niet aanwezig kunt zijn (autopech, slecht geslapen, geen oppas voor de kinderen)
-  Een intake duurt 60 minuten

– Een 1-op-1 vervolg afspraak duurt 45 minuten.

– Het traject is 3 maanden geldig

– Als ik ziek ben dan schuiven alle afspraken op.

– Ik zal mijn vakantie’s op tijd laten weten zodat je weet waar je aan toe bent
 

Naast de twee trajecten ben ik ook in te huren als spreker en om artikelen te schrijven voor websites. 

Tarieven
De tarieven staan aangegeven op de website. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.  Zie betaling en declaraties.

Artikel 3. Beëindiging behandeling

Tot 2 weken na de start van de training en online cursus kan je je deelname nog annuleren en/of je geld terugvragen voor het online product/dienst. Na de eerste 2 weken is het niet meer mogelijk om je deelname aan de cursus/training te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. Ik kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting niet tot de gewenste resultaten leidt. Ik stel de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer een dergelijke situatie zich voordoet. 

Artikel 4. Betaling en declaraties

Betaling kan in een keer, of in 3 termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan ben je verplicht aan elk betalingstermijn te voldoen, ook na afronding van het programma zal de verplichting tot betaling bestaan. 

Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen>. De opdrachtgever kan Hooked on health ook machtigen om het verschuldigde bedrag te innen. Ik werk op basis van restitutie: de cliënt betaalt vooraf de factuur en dient deze zelf in bij de eigen zorgverzekeraar. Wanneer de cliënt een restitutiepolis heeft, vergoedt de zorgverzekeraar meestal de kosten. 

Artikel 5. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn,  ben ik in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 6. Incasso
Ik ben in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Artikel 7. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen ik verschuldigd ben,  zijn de administratieve gegevens van mij als diëtist bindend.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Ik werk resultaatgericht en streef naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit, zonder dat resultaat te garanderen. De adviezen die door mij gegeven worden in zowel de 1-op-1 trajecten als de online cursus/training, worden met zorg gegeven. Desondanks ben ik niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houden met het opvolgen van de door mij verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van mij als diëtist en leefstijlcoach. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar gezondheids- en voedingssituatie verband heeft.

Artikel 9. Klachten

Ik doe er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met  mij als diëtist zelf.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici,
via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtist handelt conform deze wet

Artikel 10 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen

5.1 Op de teksten, materialen van de trajecten en producten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

Laatste update: 20-10-2020

Ja, ik wil heel graag meer informatie!

Wil jij je aanmelden voor sessie of heb jij een vraag? Vul dan onderstaand formulier in en vermeld daarbij waarom je het formulier invult.  (houd je ongewenste mailbox in de gaten)