Algemene voorwaarden

1. algemeen

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik of ‘mij staat wordt Daphne Hieltjes bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Daphne Hieltjes . Deze algemene voorwaarde maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Daphne Hieltjes als diëtist en de opdrachtgever en het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van mij al online diëtist inroepen.

 

Daphne Hieltjes

Mozartstraat 55

2324XR Leiden

Kamer van Koophandelnummer 74937030

Contact via: info@hookedonhealth.nl

Diensten en producten
Hooked on health biedt voeding en -leefstijladvies afgestemd op de cliënt. De cliënt heeft keuze uit 2 trajecten: Lekker in je vel & Rust in je hoofd. De trajecten worden uitgevoerd door Daphne Hieltjes.

In deze trajecten heb ik mijn talenten, mijn kennis, mijn passie en energie samengevoegd.

Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de oefeningen, opdrachten en schrijftaakjes en het programma. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jij eindelijk rust in je hoofd krijgt of blijvend afvalt. Wel zal ik mij inspannen dat je de juiste handvatten hebt dat te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. 

 

Regels omtrent de coaching:

– Afspraken kunnen live plaatsvinden, telefonisch of via Skype in de ochtend, middag en avond.

– Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd anders vervalt de afspraak. Een live afspraak mag wel binnen 24 uur verandert worden in een Skype afspraak voor als je door bepaalde redenen niet aanwezig kunt zijn (autopech, slecht geslapen, geen oppas voor de kinderen)
-  Een intake duurt 60 minuten

– Een 1-op-1 vervolg afspraak duurt 45 minuten.

– Het traject is 3 maanden geldig

– Als ik ziek ben dan schuiven alle afspraken op.

– Ik zal mijn vakantie’s op tijd laten weten zodat je weet waar je aan toe bent
 

Naast de twee trajecten ben ik ook in te huren als spreker en om artikelen te schrijven voor websites. 

Tarieven
De tarieven staan aangegeven op de website. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.  Zie betaling en declaraties.

4. Beëindiging behandeling

Tot 2 weken na de start van de training kan je je deelname nog annuleren. De eerste 2 weken is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. Ik kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting niet tot de gewenste resultaten leidt. Ik stel de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer een dergelijke situatie zich voordoet. 

5. Betaling en declaraties

Betaling kan in een keer, of in 3 termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan ben je verplicht aan elk betalingstermijn te voldoen, ook na afronding van het programma zal de verplichting tot betaling bestaan.

Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen>. De opdrachtgever kan Hooked on health ook machtigen om het verschuldigde bedrag te innen. Ik werk op basis van restitutie: de cliënt betaalt vooraf de factuur en dient deze zelf in bij de eigen zorgverzekeraar. Wanneer de cliënt een restitutiepolis heeft, vergoedt de zorgverzekeraar meestal de kosten. 

6. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn,  ben ik in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

7. Incasso
Ik als diëtist ben in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

8. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen ik verschuldigd ben,  zijn de administratieve gegevens van mij als diëtist bindend.

 

9. Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

10. Klachten

Hooked on health doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met  mij als diëtist zelf.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici,
via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtist handelt conform deze wet

 

Heb je een vraag of wil je een los consult met mij inplannen? Of wil jij je aanmelden voor het basis traject? Vul dan onderstaand formulier in en vermeld daarbij waarom je het forumlier invuld. 

Contact