Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online community staan onder artikel 9 Klachten.

Artikel 1. algemeen

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik of ‘mij staat wordt Daphne Hieltjes bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Daphne Hieltjes . Deze algemene voorwaarde maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Daphne Hieltjes als diëtist en de opdrachtgever en het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van mij al online diëtist inroepen.

 

Daphne Hieltjes

Mozartstraat 55

2324XR Leiden

Kamer van Koophandelnummer 74937030

Contact via: info@hookedonhealth.nl

Artikel 2.Diensten en producten
Hooked on health biedt voeding en -leefstijladvies afgestemd op de cliënt. De cliënt heeft keuze uit 2 trajecten: Lekker in je vel & Rust in je hoofd. De trajecten worden uitgevoerd door Daphne Hieltjes. 

In deze trajecten heb ik mijn talenten, mijn kennis, mijn passie en energie samengevoegd.

Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de oefeningen, opdrachten en schrijftaakjes en het programma. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jij eindelijk rust in je hoofd krijgt of blijvend afvalt. Wel zal ik mij inspannen dat je de juiste handvatten hebt dat te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. 

Naast de trajecten verkoopt Hooked on health ook online producten zoals een Receptenboek. 

 

Regels omtrent de coaching:

– Afspraken kunnen live plaatsvinden, telefonisch of via Skype in de ochtend, middag en avond.

– Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd anders vervalt de afspraak. Een live afspraak mag wel binnen 24 uur verandert worden in een Skype afspraak voor als je door bepaalde redenen niet aanwezig kunt zijn (autopech, slecht geslapen, geen oppas voor de kinderen)
-  Een intake duurt 60 minuten

– Een 1-op-1 vervolg afspraak duurt 45 minuten.

– Het traject is 3 maanden geldig

– Als ik ziek ben dan schuiven alle afspraken op.

– Ik zal mijn vakantie’s op tijd laten weten zodat je weet waar je aan toe bent
 

Naast de twee trajecten ben ik ook in te huren als spreker en om artikelen te schrijven voor websites. 

Tarieven
De tarieven staan aangegeven op de website. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.  Zie betaling en declaraties.

Artikel 3. Beëindiging behandeling

Tot 2 weken na de start van de training en online community kan je je deelname nog annuleren en/of je geld terugvragen voor het online product. Na de eerste 2 weken is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. Ik kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting niet tot de gewenste resultaten leidt. Ik stel de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer een dergelijke situatie zich voordoet. 

Artikel 4. Betaling en declaraties

Betaling kan in een keer, of in 3 termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan ben je verplicht aan elk betalingstermijn te voldoen, ook na afronding van het programma zal de verplichting tot betaling bestaan. De online community is een abonnement. Wat periodiek (per maand) wordt verlengd. Het bedrag wordt 1 keer per maand afgeschreven. 
Wil je stoppen per de 1ste van de nieuwe maand? Stuur voor de 24ste van e maand een mail naar info@hookedonhealth.nl met als onderwerp "opzegging online community" en noem daarbij je Facebooknaam. 
Bij opzeggingen na de 24ste zijn de incasso's al in gang gezet, dit is niet terug te draaien. Je mag gedurende de hele nieuwe maand in de besloten groep blijven. Je abonnement stopt dan per de 1ste van de maand daarna. 

Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen>. De opdrachtgever kan Hooked on health ook machtigen om het verschuldigde bedrag te innen. Ik werk op basis van restitutie: de cliënt betaalt vooraf de factuur en dient deze zelf in bij de eigen zorgverzekeraar. Wanneer de cliënt een restitutiepolis heeft, vergoedt de zorgverzekeraar meestal de kosten. 

Artikel 5. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn,  ben ik in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 6. Incasso
Ik als diëtist ben in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Artikel 7. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen ik verschuldigd ben,  zijn de administratieve gegevens van mij als diëtist bindend.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9. Klachten

Hooked on health doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met  mij als diëtist zelf.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici,
via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtist handelt conform deze wet

Artikel 10 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen

5.1 Op de teksten, materialen van de trajecten en producten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

Algemene voorwaarden online community

Blijvend afvallen en lekker in je vel is een abonnement wat per maand wordt verlengd. Het bedrag wordt  eenmaal per maand afgeschreven.

 

Door de aankoop te voltooien ga je automatisch akkoord met het abonnement en de voorwaarden.

Opzeggen

Wil je stoppen per de 1ste van de nieuwe maand? Stuur voor de 24ste van de maand een mail naar info@hookedonhealth.nl met als onderwerp “opzegging online community” en noem in de mail je Facebooknaam.

Als je pas na de 24ste opzegt zal de incasso al in gang worden gezet, dit is niet terug te draaien. Je mag gedurende de hele nieuwe maand nog in de online community blijven. Je abonnement stop dan per de 1ste van de maand daarna.

De aanschaf van het membership mag binnen de eerste 14 dagen worden teruggedraaid. Stuur daarvoor een mail naar info@hookedonhealth.nl met als onderwerp “terugdraaien abonnement” en noem hierbij je Facebooknaam. Artikel 1: Definities

Daphne Hieltjes staat ook voor Hooked on Health in deze tekst.

 

1.1 Daphne Hieltjes: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Daphne Hieltjes op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

1.2 Deelnemer: de wederpartij van Daphne Hieltjes die een product of dienst afneemt.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Daphne Hieltjes als opdrachtgever optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Daphne Hieltjes uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3: zie Privacy verklaring op de website www.hookedonhealth.nl 

 

Artikel 4: Online Community Blijvend afvallen en lekker in je vel.

 

4.1 Een inschrijving voor het lid worden van Blijvend afvallen en lekker in je vel community  wordt door Daphne Hieltjes aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

4.2 Deelnemer kan uitsluitend lid worden, als vooraf het lidmaatschap is voldaan.

4.3 Daphne Hieltjes behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de online community organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 

 

Artikel 5: Annulering

 

5.1 Annulering van lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door een mail te sturen aan info@hookedonhealth.nl.

5.2 Lidmaatschap kan alleen worden opgezegd voor de 24ste van de maand. Ingang nieuwe maand is altijd op de dag van aanschaf eerste maand lidmaatschap.

5.3 Bij niet op tijd afmelden, ligt verantwoordelijkheid bij deelnemer en wordt het lidmaatschap de eerstvolgende  kalendermaand opgezegd.

 

Artikel 6: Huisregels

 

6.1 Deelnemer moet altijd de volgende huisregels van Daphne Hieltjes en DERDEN volgen:

Binnen de online community mag alleen vriendelijk op elkaar gereageerd worden.

Daphne Hieltjes behoudt zich het recht bij overtreding van deze regels het lidmaatschap van de online community Blijvend afvallen en lekker in je vel  stop te zetten.

Artikel 7: Verplichtingen Daphne Hieltjes

 

7.1  behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in Artikel 6, niet naleven, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens deelnemer onverlet.

7.2 De overeenkomst tussen partijen leidt voor Daphne Hieltjes tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat Deelnemer de online lessen met succes zal doorlopen c.q. afronden.

7.3 Daphne Hieltjes behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les, cursus, of workshop te annuleren of deelname van Deelnemer te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus of workshop.

7.4 Daphne Hieltjes kan nimmer gehouden zijn cursussen te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen.

 

Artikel 8: Prijs en betaling

 

8.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

8.2 Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes)  behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via www.hookedonhealth.nl

8.3 Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes)  behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan Deelnemer door te berekenen.

8.4 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Daphne Hieltjes gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. Deelnemer de toegang tot de community te weigeren. Tevens is Daphne Hieltjes alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

8.5 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Deelnemer onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat Deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

 

Artikel 9: Overmacht

 

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

9.2 In geval van overmacht heeft Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes)

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 

10.1 Het afnemen van de diensten van Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) is geheel voor eigen risico van Deelnemer. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt Deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Deelnemer is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) vooraf te melden bij Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes)

10.2 Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) Daphne Hieltjes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Deelnemer.

10.3 Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) Daphne Hieltjes is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van Deelnemer.

10.4 Schade die door Deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) Daphne Hieltjes, dienen te worden vergoed.

10.5 Deelnemer vrijwaart Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) Daphne Hieltjes voor aanspraken van derden. Klant zal door Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) Daphne Hieltjes ingeschakelde derden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

 

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

 

11.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan Deelnemer blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Daphne Hieltjes Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes), heeft Daphne Hieltjes Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten dan wel de overeenkomst met Deelnemer, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Daphne Hieltjes Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) in een dergelijk geval.

 

Artikel 12: Auteursrecht en eigendom

 

12.1 Van het door Daphne Hieltjes Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) verstrekte lesmateriaal, video’s, meditaties en andere media blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daphne Hieltjes, Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes). Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 13: Klachten

 

13.1 Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. Daphne Hieltjes Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal Daphne Hieltjes Blijvend afvallen en lekker in je vel community (Daphne Hieltjes) contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht.

13.2 Mochten Daphne Hieltjes Blijvend afvallen en lekker in je vel community en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Algemeen van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen.

13.3 Klachten worden geregistreerd bij Daphne Hieltjes Blijvend afvallen en lekker in je vel community en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden. 

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

 

Heb je een vraag of wil je een los consult met mij inplannen? Of wil jij je aanmelden voor de online community? Vul dan onderstaand formulier in en vermeld daarbij waarom je het forumlier invuld.  (houd je ongewenste mailbox in de gaten)

Contact