Disclaimer & Privacy Policy – Hookedonhealth.nl

De inhoud van deze site is door Daphne Hieltjes met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Daphne Hieltjes kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Hooked on health is gevestigd aan Mozartstraat 55 2324XR in  leiden. Daphne Hieltjes is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Disclaimer

Copyright
De website www.hookedonhealth.nl, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daphne Hieltjes.
 

Merken
Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Daphne Hieltjes. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Daphne Hieltjes is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
 

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door Daphne Hieltjes met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Daphne Hieltjes kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Daphne Hieltjes gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Daphne Hieltjes aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De gegevens over Daphne Hieltjes op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Daphne Hieltjes te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Daphne Hieltjes niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Daphne Hieltjes aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.
 

Frames
Het framen van deze website is niet toegestaan.
 

Wijzigingen Disclaimer
Daphne Hieltjes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy Policy

Contactgegevens:
www. hookedonhealth.nl
Mozartstraat 55, 2324XR Leiden
0624940927

Daphne Hieltjes is de functionaris gegevensbescherming van Hookedonhealth. Zij is te bereiken via info@hookedonhealth.nl.

Persoonsgegeven die worden verwerkt
 

Hooked on health verwerkt uw persoonsgegevens doordat gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor en achternaam
- geslacht
- geboortedatum
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in één van de trajecten die u volgt, in correspondentie en telefonisch. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Hooked on health verwerkt:
- Gezondheid
- Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag hooked on health persoonsgegevens verwerkt

Hookedonhealth.nl verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

- Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Hooked on health en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,

- Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en

- Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

- hookedonhealth.nl maakt gebruik van een Pixel. Het doel hiervan is retargeting en de grondslag is een commercieel belang. Facebook plaatst hiermee First Party (in plaats van Third Party) cookies. Facebook verzameld doelgroepstatistieken door middel van een cookie en met deze gegevens kan hooked on health gerichter advertenties plaatsen. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd doorgegeven. De data wordt naar Facebook verzonden zolang er sprake is van deze First Party relatie.

- het verzenden van de nieuwsbrief

- hookedonhealth.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten of diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wijzigingen
Privacy Statement Hooked on health behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent

Geautomatiseerde besluitvorming
Hookedonhealth.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluit over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben op personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

 

Hoe lang Hooked on health uw persoonsgegevens bewaard
Hooked on health bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). 

Hooked on health verstrekt uitsluitend derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hookedonhealth.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Het is mogelijk om ene klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Beveiliging

Hooked on health neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via info@hookedonhealth.nl

 

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Op https://www.hookedonhealth.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. De Facebook Pixel is een vorm van een tracking cookie. Hooked on health maakt gebruik van cookies door het plaatsen van een Facebook Pixel en dit is een First Party cookie.

Meer informatie

Als uw vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Hooked on health kunt u contact opnemen met de privacy medewerker Daphne Hieltjes via info@hookedonhealth.nl Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Correspondentieadres: mozartstraat 55, 2324XR  Leiden  
 

Heb je een vraag of wil je een los consult met mij inplannen? Of wil jij je aanmelden voor de online community? Vul dan onderstaand formulier in en vermeld daarbij waarom je het forumlier invuld.  (houd je ongewenste mailbox in de gaten)

Contact